आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बेदाणा
तासगाव हिरवा क्विंटल 5229 11000 20500 13700
तासगाव काळा क्विंटल 487 2500 7900 5800
तासगाव पिवळा क्विंटल 1307 10500 17800 14300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कापूस
सावनेर क्विंटल 750 7100 7100 7100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 31 4000 6000 5000
अहमदनगर क्विंटल 102 3000 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 4000 6000 5000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 93 4000 5000 4500
पाटन क्विंटल 3 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 245 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 4 4500 5500 5500
सातारा क्विंटल 44 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 26 3000 5000 4000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 163 7200 7500 7300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6200 7000 6600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 7535 8000 7855
जळगाव लवंगी क्विंटल 27 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 98 2500 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 46 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 670 3000 4500 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 102 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 6000 7000 6750
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 19 6800 8500 8000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 4000 5500 4750
कराड लोकल क्विंटल 24 4000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 5 6000 8000 7000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 7000 10000 8000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मेथी भाजी
कोल्हापूर क्विंटल 26 4000 5000 4500
अहमदनगर क्विंटल 18 1400 5400 3400
छत्रपती संभाजीनगर नग 7600 1000 1300 1150
खेड नग 3000 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 15920 1000 1600 1300
राहता नग 1800 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 7727 500 1200 900
जळगाव लोकल क्विंटल 6 5000 6000 5500
पुणे लोकल नग 24725 6 20 13
पुणे-मोशी लोकल नग 4950 10 15 13
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 50 1500 2500 2000
अहमदनगर क्विंटल 53 1200 4800 3000
छत्रपती संभाजीनगर नग 35800 400 600 500
पाटन नग 9000 7 9 8
खेड नग 7000 500 1100 800
खेड-चाकण नग 25970 200 800 500
राहता नग 1300 5 30 18
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 7545 8000 7865
सोलापूर लोकल नग 17203 500 1000 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 179590 3 10 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2400 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 15700 7 10 9
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 4000 6000 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 3000 8000 4833
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 2225 1000 1550 1300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वांगी
कोल्हापूर क्विंटल 42 1000 6000 3500
अहमदनगर क्विंटल 58 600 4000 2300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 30 600 800 700
पाटन क्विंटल 7 1500 2100 1800
खेड-चाकण क्विंटल 104 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 15 6000 7000 6500
राहता क्विंटल 22 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 456 2000 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 615 1000 825
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 800 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 700 1200 950
जळगाव लोकल क्विंटल 26 700 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 450 1400 3500 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1425
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 3000 4500 3750
कराड लोकल क्विंटल 90 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 2000 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 12 500 1500 1000
हिंगणा लोकल क्विंटल 88 350 2000 863
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल भोपळा
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 800 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 166 800 1600 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 22 3000 6000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 20 10000 15000 13000
सातारा क्विंटल 14 6000 7000 6500
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 6000 7000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 136 3000 8000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
पुणे क्विंटल 42 7000 7700 7350
कारंजा क्विंटल 275 5530 6325 6255
करमाळा क्विंटल 1 5700 5700 5700
राहता क्विंटल 5 6330 6400 6365
चोपडा बोल्ड क्विंटल 8 6900 7700 7700
चोपडा चाफा क्विंटल 1 5000 5000 5000
चिखली चाफा क्विंटल 67 5600 6525 6062
वाशीम चाफा क्विंटल 900 6100 6550 6200
अमळनेर चाफा क्विंटल 76 5600 5800 5800
मलकापूर चाफा क्विंटल 178 5400 6300 6151
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 5 5510 5510 5510
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6800 7200 7000
चोपडा जंबु क्विंटल 19 6500 9900 7600
छत्रपती संभाजीनगर काबुली क्विंटल 46 6000 6100 6050
धुळे लाल क्विंटल 3 5400 6580 5825
बीड लाल क्विंटल 22 4000 6440 5220
जिंतूर लाल क्विंटल 46 5800 5800 5800
शेवगाव लाल क्विंटल 8 4100 4100 4100
अकोला लोकल क्विंटल 81 5000 6400 6070
अमरावती लोकल क्विंटल 456 6150 6425 6287
यवतमाळ लोकल क्विंटल 44 5805 6270 6037
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 741 4500 6530 5300
मुंबई लोकल क्विंटल 2432 6200 8000 7400
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 6 5200 5400 5300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 300 6240 6600 6490
मेहकर लोकल क्विंटल 120 5800 6340 6100
तासगाव लोकल क्विंटल 22 5420 5760 5570
गंगापूर लोकल क्विंटल 25 4000 6235 4560
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 4840 6225 5399
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 43 6101 6101 6101
अहमहपूर लोकल क्विंटल 17 5375 6150 5996
काटोल लोकल क्विंटल 46 5375 6281 6000
देवळा लोकल क्विंटल 3 5805 6280 6200
दुधणी लोकल क्विंटल 12 6400 6500 6500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल : पालक
अहमदनगर क्विंटल 4 1000 1600 1300
छत्रपती संभाजीनगर नग 8400 500 700 600
खेड-चाकण नग 3590 500 1000 800
राहता नग 250 5 12 9
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2030 2500 2350
सोलापूर लोकल नग 2450 500 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
पुणे लोकल नग 26000 5 10 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 6900 8 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
हिंगणा लोकल क्विंटल 9 1500 3500 2454