आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल : कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 7131 1000 3900 2600
अकोला क्विंटल 830 3000 4000 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1365 1000 3200 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 460 3000 5000 4000
हिंगणा क्विंटल 3 2500 4000 4000
धुळे लाल क्विंटल 2607 500 3500 2500
जळगाव लाल क्विंटल 1207 725 3417 2125
पंढरपूर लाल क्विंटल 337 500 3510 2200
नागपूर लाल क्विंटल 1520 3000 4000 3750
चांदवड लाल क्विंटल 5000 1300 4272 3400
मनमाड लाल क्विंटल 1400 1000 3841 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 1000 3600 2300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6127 500 3300 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 324 1000 3500 2250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 4000 5000 4750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5700 2000 4323 3651
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 1000 3701 3150
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 1000 3506 3200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6800 1500 3500 3300
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 485 1000 3131 2850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2970 1401 3600 3200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1100 1200 3498 3200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5600 2300 4242 3400
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 1 4000 4000 4000
शेतमाल : कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 272 300 1000 700
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 52 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 140 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 700 900 800
राहता —- क्विंटल 10 500 1000 800
हिंगणा —- क्विंटल 2 800 800 800
अकलुज लोकल क्विंटल 17 700 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 600 700 650
जळगाव लोकल क्विंटल 37 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 600 600 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 176 300 1000 650
नागपूर लोकल क्विंटल 700 300 500 450
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 800 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 500 1500 1000
शेतमाल : काकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 31 1200 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 11 700 900 800
राहता क्विंटल 4 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1425
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 23 600 4600 2700
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
अकलुज नं. १ क्विंटल 21 1500 3200 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 140 2000 2500 2250
शेतमाल : कारली
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 1500 2510 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 46 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 1500 1300
राहता क्विंटल 7 500 1000 750
अकलुज लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2700 3000 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 2500 2350
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 2000 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 6 1300 3700 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 1200 1400 1300
शेतमाल : दुधी भोपळा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 18 600 800 700
राहता क्विंटल 7 500 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 300 500 450
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1200 1400 1300
शेतमाल : फ्लॉवर
अकलुज क्विंटल 25 1000 2000 1500
कोल्हापूर क्विंटल 140 750 1550 1150
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 102 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 176 500 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 700 900 800
राहता क्विंटल 7 800 1500 1150
हिंगणा क्विंटल 16 1000 2000 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 305 700 410
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 60 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 346 700 1500 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 420 800 1200 1025
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1200 2000 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 24 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 1200 1400 1300
शेतमाल : लिंबू
कोल्हापूर क्विंटल 119 1000 4000 2000
जळगाव क्विंटल 50 1000 1500 1200
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 13 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 4 3000 4000 3500
हिंगणा क्विंटल 1 4000 4000 4000
अकलुज कागदी नग 9500 1 2 2
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 104 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
शेतमाल : सोयाबिन
जळगाव क्विंटल 40 5100 5100 5100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 22 4950 5012 4981
माजलगाव क्विंटल 1856 4700 5052 4941
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 4900 5000 4951
रिसोड क्विंटल 2745 4870 5010 4940
तुळजापूर क्विंटल 525 4961 4961 4961
धुळे हायब्रीड क्विंटल 31 4250 4885 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 11511 4900 5000 4950
नागपूर लोकल क्विंटल 2158 4200 5132 4899
अमळनेर लोकल क्विंटल 110 4700 4800 4800
चांदवड लोकल क्विंटल 85 3800 5100 5000
हिंगोली लोकल क्विंटल 1825 4780 5119 4949
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 24 2150 5025 4300
वडूज पांढरा क्विंटल 100 5000 5200 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 20660 4891 5261 5100
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 205 4951 5051 5000
अकोला पिवळा क्विंटल 4357 4800 5130 4950
मालेगाव पिवळा क्विंटल 20 4340 5104 5006
चिखली पिवळा क्विंटल 1735 4700 5251 4975
बीड पिवळा क्विंटल 26 5000 5001 5000
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4750 4950 4800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4850 5150 5050
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2746 3500 5100 4850
भोकरदन पिवळा क्विंटल 56 4900 5100 5010
भोकर पिवळा क्विंटल 271 4242 4945 4593
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 533 4800 5000 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 300 4850 5051 5000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1550 4730 5050 4905
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1180 4200 5045 4830
जामखेड पिवळा क्विंटल 447 4500 5100 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 147 4950 5050 5000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 4800 5011 5000
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4900 4900 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 230 5000 5054 5020
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 7725 4200 5075 4947
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1918 4981 5022 5001
मुरुम पिवळा क्विंटल 90 4700 5000 4850
सेनगाव पिवळा क्विंटल 295 4600 4950 4700
नांदूरा पिवळा क्विंटल 550 4250 5001 5001
उमरखेड पिवळा क्विंटल 350 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 600 4700 4900 4800
सिंदी पिवळा क्विंटल 131 4600 4850 4710
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 810 4650 5000 4860
शेतमाल : सिताफळ
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 67 1600 4200 2900
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 159 3000 4000 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 79 2000 4500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
शेतमाल : बटाटा
अकोला क्विंटल 760 1200 1500 1400
जळगाव क्विंटल 200 1000 1300 1100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 960 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 420 1400 1500 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 85 1000 1250 1150
राहता क्विंटल 195 1300 1500 1400
हिंगणा क्विंटल 3 1400 1800 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 978 700 1600 1150
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 870 800 1600 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 784 700 1400 1050
नागपूर लोकल क्विंटल 1225 1100 1300 1250
अकलुज तळेगाव क्विंटल 90 1400 1600 1500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *