आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालकाकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 30 500 1200 850
रत्नागिरी क्विंटल 13 1400 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 107 1000 1400 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 45 800 1500 1100
राहता क्विंटल 9 500 1700 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1773 1000 3000 2150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 47 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 704 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1300 2200 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1425
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 174 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
अकलुज नं. १ क्विंटल 14 1500 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2200 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 411 2000 2400 2200
वाई नं. २ क्विंटल 15 1500 2000 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाललसूण
अकोला क्विंटल 125 14000 20000 18000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 16000 24000 20000
श्रीरामपूर क्विंटल 39 6000 12000 9000
राहता क्विंटल 3 15000 18000 16500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 13000 16000 14500
पुणे लोकल क्विंटल 1197 10000 23000 16500
नागपूर लोकल क्विंटल 420 8000 18000 15500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालशेपू
खेड-चाकण नग 14600 700 1300 1000
श्रीरामपूर नग 1300 10 20 15
अकलुज लोकल नग 2500 16 18 17
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 7 9 8
मुंबई लोकल क्विंटल 30 1500 1700 1600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालफ्लॉवर
कोल्हापूर क्विंटल 87 500 1750 1150
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 46 2000 4000 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 250 1500 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 155 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 24 800 1600 1000
राहता क्विंटल 1 1500 1500 1500
अकलुज हायब्रीड क्विंटल 15 3000 4500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 410 855 2715 1930
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 3200 3800 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 19 3000 5000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2200 2200 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 791 2000 2600 2300
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 25 3500 4000 3750
कामठी लोकल क्विंटल 6 5500 6500 6000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालमका
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
अमळनेर लाल क्विंटल 30 2144 2476 2476
मोहोळ लाल क्विंटल 21 2200 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 688 2400 4000 3350
तासगाव लोकल क्विंटल 19 2130 2250 2190
अकोला पिवळी क्विंटल 2 2005 2005 2005
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 56 2200 2300 2250
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2515 2515 2515
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालगाजर
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 1800 2500 2150
खेड-चाकण क्विंटल 40 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 4 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 12 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 480 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 835 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3200 3400 3300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालचवळी (शेंगा)
नागपूर क्विंटल 70 3000 5000 4500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 23 1200 2000 1600
खेड-चाकण क्विंटल 16 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2545 3000 2865
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2200 2400 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 13 5000 5500 5200
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2400 3000 2700
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालतूर
बार्शी क्विंटल 2 6000 6000 6000
पैठण क्विंटल 3 10651 10651 10651
भोकर क्विंटल 2 9951 9951 9951
कारंजा क्विंटल 470 10500 12090 11700
अकोला लाल क्विंटल 418 8500 12030 10580
अमरावती लाल क्विंटल 801 11200 12300 11700
यवतमाळ लाल क्विंटल 101 10400 11380 10890
चिखली लाल क्विंटल 39 9000 11500 10250
वाशीम लाल क्विंटल 1500 10050 11600 11000
अमळनेर लाल क्विंटल 1 10000 10000 10000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 68 10800 11600 11200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 280 10565 11840 11205
सावनेर लाल क्विंटल 90 11060 11340 11225
चाकूर लाल क्विंटल 3 9600 10561 10227
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 1 9300 9300 9300
सेनगाव लाल क्विंटल 42 9700 11500 10000
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 31 10500 11385 11060
सिंदी लाल क्विंटल 3 10805 10805 10805
दुधणी लाल क्विंटल 62 11000 11700 11350
काटोल लोकल क्विंटल 33 10100 11000 10800
बार्शी -वैराग पांढरा क्विंटल 1 10000 10000 10000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 11 10000 10950 10700
बीड पांढरा क्विंटल 12 8000 10701 9800
शेवगाव पांढरा क्विंटल 10 10700 10700 10700
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 11 3201 10141 8000
परतूर पांढरा क्विंटल 4 9000 10450 10000
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 1 9800 9800 9800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालदोडका (शिराळी)
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 24 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 40 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 3000 5000 4000
राहता क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक लोकल क्विंटल 260 4165 7500 5830
पुणे लोकल क्विंटल 175 2000 4500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 508 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 48 3000 3800 3800
पेन लोकल क्विंटल 129 6800 7000 6800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालपपई
नाशिक क्विंटल 30 700 1300 900
जळगाव क्विंटल 4 1500 1500 1500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1095 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 600 1500 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 1200 1400 1300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *