आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आले
अकोला क्विंटल 26 10000 15000 14000
जळगाव क्विंटल 22 6000 10000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 15 4000 8000 6000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 7500 8000 7800
पाटन क्विंटल 3 3500 5500 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 8500 14000 12000
राहता क्विंटल 1 13000 13000 13000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 10000 14000 12000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 480 4000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 24 10000 12000 12000
कामठी लोकल क्विंटल 1 8000 10000 9000
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 574 500 1100 800
अहमदनगर क्विंटल 7 100 750 425
औरंगाबाद क्विंटल 193 250 550 400
पाटन क्विंटल 12 650 850 750
खेड-चाकण क्विंटल 360 500 900 700
श्रीरामपूर क्विंटल 19 1500 2000 1700
राहता क्विंटल 43 300 600 450
हिंगणा क्विंटल 18 1000 1000 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 2030 2500 2325
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 42 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 449 500 800 650
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 300 800 675
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 55 300 700 400
कामठी लोकल क्विंटल 2 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 969 800 1000 900
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 400 1000 900
कराड वैशाली क्विंटल 69 500 1000 1000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 30 1000 2000 1500
शेतमाल डाळींब
औरंगाबाद क्विंटल 13 5000 17000 11000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 274 250 20000 11050
पंढरपूर भगवा क्विंटल 61 1500 16200 6000
सांगोला भगवा क्विंटल 362 4500 25500 15000
जळगाव गणेश क्विंटल 25 4500 11000 7500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 337 5000 18000 11500
नागपूर लोकल क्विंटल 1040 2000 5000 4250
शेतमाल फ्लॉवर
कोल्हापूर क्विंटल 156 500 1500 1000
अहमदनगर क्विंटल 50 1000 5000 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 9 1000 2500 1750
औरंगाबाद क्विंटल 88 1000 2500 1750
खेड-चाकण क्विंटल 206 1000 1500 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 9 700 900 800
राहता क्विंटल 7 500 1000 800
हिंगणा क्विंटल 27 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
शेतमाल बटाटा
अहमदनगर क्विंटल 350 1100 1700 1400
अकोला क्विंटल 1350 1200 1500 1400
जळगाव क्विंटल 225 900 1350 1100
औरंगाबाद क्विंटल 1140 1200 1400 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 340 1400 1600 1500
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1200 1900 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 105 950 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 105 1400 1600 1500
राहता क्विंटल 115 1300 1700 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1520 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 703 800 1300 1050
नागपूर लोकल क्विंटल 1550 1200 1400 1350
पेन लोकल क्विंटल 375 2400 2600 2400
अकलुज तळेगाव क्विंटल 180 1400 1600 1500
शेतमाल काकडी
अहमदनगर क्विंटल 90 200 1500 850
औरंगाबाद क्विंटल 58 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 68 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 14 600 800 700
राहता क्विंटल 12 500 2000 1200
हिंगणा क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1400 1400 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 9 700 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 800 1000 1000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 22 400 3700 1800
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
शेतमाल कोथिंबिर
अकलुज नग 2200 10 15 13
कोल्हापूर क्विंटल 48 3500 7500 5500
अहमदनगर नग 4015 10 20 15
औरंगाबाद क्विंटल 13000 700 1000 850
पाटन नग 13500 5 7 6
खेड-चाकण नग 29650 800 1200 1000
श्रीरामपूर नग 900 2 15 10
राहता नग 2900 5 30 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4535 5000 4830
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल नग 3300 6 10 8
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 5000 4250
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 2000 3500 3000
मंगळवेढा लोकल नग 1330 10 20 14
कामठी लोकल क्विंटल 6 3500 4500 4000
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 6287 1000 2700 1900
अकोला क्विंटल 112 1500 2400 2300
औरंगाबाद क्विंटल 1573 200 2400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1000 2200 1700
कराड हालवा क्विंटल 198 1500 2300 2300
बारामती लाल क्विंटल 677 400 2300 1600
धुळे लाल क्विंटल 100 310 1500 1330
जळगाव लाल क्विंटल 390 800 2150 1500
पंढरपूर लाल क्विंटल 285 200 2700 1800
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1500 2500 2250
पेन लाल क्विंटल 261 3200 3400 3200
साक्री लाल क्विंटल 1040 1100 2005 1900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3492 500 2400 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 28 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 468 700 2000 1350
जामखेड लोकल क्विंटल 51 300 2000 1250
कामठी लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
शेवगाव नं. १ नग 1150 1900 2500 1900
शेवगाव नं. २ नग 1280 1100 1800 1800
शेवगाव नं. ३ नग 1070 200 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 760 2500 3300 3100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 36431 300 2600 1750
येवला उन्हाळी क्विंटल 3500 600 2201 1750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8208 600 2301 2000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3000 700 2400 1900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 541 500 2122 1850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4019 200 2500 1500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5500 500 2550 1851
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 985 300 2200 1700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8500 800 2599 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3375 600 2001 1650
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1363 450 2300 1600
शेतमाल गाजर
औरंगाबाद क्विंटल 18 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 130 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 3 1500 1500 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1000 1500 1325
पेन लोकल क्विंटल 108 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 257 200 700 500
औरंगाबाद —- क्विंटल 97 600 700 650
पाटन —- क्विंटल 7 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 208 500 1000 800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 600 800 700
राहता —- क्विंटल 19 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 500 600 800 750
कराड लोकल क्विंटल 24 500 800 800
पेन लोकल क्विंटल 204 2800 3000 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 800 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 80 300 1000 650

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *